MAJALIS KHASSIDA PDF

We can quote among the issues raised in this book: - The message of peace and non-violence of Sheikh A. In order words what is truly the Muridiya? A doctrine or a brotherhood according to the Sheikh? Perspectives ignored up till now about this issue. There is no doubt that the relevance and the richness of these analyses, which offer very new lines of thoughts, will assuredly challenge many perspectives which were up to now, for lack of challenging material data, considered as accepted notions for mot of the researchers. They will also consider this work as an upfront reference material in the study of Sheikh A.

Author:Tygolar Torisar
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):26 July 2004
Pages:350
PDF File Size:18.83 Mb
ePub File Size:14.29 Mb
ISBN:815-2-89556-183-6
Downloads:5396
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazijoraTaular Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru.

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru.

Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. Se souvenir de moi. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa khasaida lahu ahdun alayya damiiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru.

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru.

More in this category: Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Ma majalus aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru.

Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru.

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun majaljs faqiiru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru.

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Telechargement — Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru.

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari khassidq bachiiru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Most 10 Related.

LEGO 6078 INSTRUCTIONS PDF

Khassaides Audio mp3

Gardalkree Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati khasaida khafuuru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru.

FANNY HILL MEMORIAS DE UNA CORTESANA PDF

Calendrier

.

ASTM A511 PDF

Majalis-Ad

.

Related Articles